මහනුවර ගින්නෙන් පීඩාවට පත් වූ අයට ශ්‍රී දළදා මාලිගයෙන් ආධාර