පුවත්පත් සහ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුළ පළවු පුවත පිළිබඳව ගරු දියවඩන නිළමේ තුමා දැක්වු අදහස.

youtube: