"නේත්‍රාකර්ශණ රූපාවලියක උත්කර්ශය"

youtube: 
අගෝස්තු 16 වෙනි දා සිට 26 වෙනි දා දක්වා Peo TV අංක 20 - 150HD,Dialog TV අංක 1