නවම් පෝය සඡීව විකාශය -"චිත්ත සමාධි" - භාවනාව

youtube: 
Navam Poya Day Live‍‍