නවම් පෝය සඡීව විකාශය | Navam Poya Day Live

youtube: 
"සද්ධර්ම මකරන්ද" - ධර්ම දේශනය