දළදා සමිඳුන් උදෙසා පිදෙන ගෞරව පරිහාරය - කිව්සර මාධ්‍යවේදී බුද්ධදාස ගලප්පත්ති

youtube: