ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය‍ේ විහාරස්ථාන සංවර්ධන අධීක්ෂණ වැඩසටහන "නැග‍ෙනහිර නැග‍ෙනහිරු "

tags: 
youtube: