ඔබට සුභ උපන්දිනයක් වේවා ප්‍රදීප් නිලංග දෑල දියව‍ඩන නිලමේ තුමනි.....චිරං ඡයතු !

  • Sharebar

ඔබට සුභ උපන්දිනයක් වේවා ප්‍රදීප් නිලංග දෑල දියව‍ඩන නිලමේ තුමනි.....චිරං ඡයතු ! We wish you a happy birthday Mr....

Posted by Sri Dalada Maligawa on Tuesday, October 27, 2015

 

575441-081 Nike Air Jordan 1 Retro High OG GS Crimson Tint