අපේ සත්කාර- 13.05.2017 Donation of Sri Dalada Maligawa

youtube: 
වවුනිය‍ාවේ "ශ්‍රී ස්වර්ණතිලකාරාම විහාරස්ථානය" සම්බුද්ධ ශාසනයට පුජාකල වගයි.